การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 24
2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 20
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 15
4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 22
5 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 19
6 รายงานการกำกับติดตามการดำนเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 16
7 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 รอบ 6 เดิอน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 17
8 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 17
9 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 13
10 O29คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า สำนักปลัด 40
11 o43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 35
12 o42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 38
13 o41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 44
14 o40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 33
15 o39แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 36
16 o37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 37
17 o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 64
18 o31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 57
19 033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม พ.ศ. 2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 57
20 o14 แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำ พ.ศ. 2565 กองคลัง 54
21 o13 คู่มือปฏิบัติงานกองคลัง ประจำปี พ.ศ.2565 กองคลัง 52
22 o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน กองคลัง 51
23 o15 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) กองคลัง 59
24 o23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 กองคลัง 62
25 o22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 กองคลัง 59
26 o23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 กองคลัง 55
27 o22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 กองคลัง 52
28 o23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 กองคลัง 56
29 o22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 กองคลัง 51
30 o23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 กองคลัง 51
31 o22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 กองคลัง 66
32 o23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 กองคลัง 51
33 o22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 กองคลัง 50
34 o23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 กองคลัง 53
35 o22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 กองคลัง 52
36 o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองคลัง 108
37 o20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564 กองคลัง 76
38 o21รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2565 กองคลัง 64
39 o18 ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564 กองคลัง 60
40 o18 ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ถึง มีนาคม 2565 กองคลัง 104
41 o18 ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565 กองคลัง 65
42 o18 ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 ถึง กันยายน 2565 กองคลัง 85
43 037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต น้องนุช 68
44 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี น้องนุช 47
45 035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร น้องนุช 39
46 043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน น้องนุช 48
47 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำช่วงเดือน ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564 กองคลัง 85
48 O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนรวม งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 65
49 O4แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 85
50 040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน น้องนุช 178
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 กองคลัง 95
52 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รอบเดือน ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 กองคลัง 91
53 เรื่อง รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองคลัง 64
54 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองคลัง 96
55 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ผู้ดูแลเว็บไซต์ 40
56 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ผู้ดูแลเว็บไซต์ 40
57 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 41
58 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6เดือน ผู้ดูแลเว็บไซต์ 45
59 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้ดูแลเว็บไซต์ 48
60 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผู้ดูแลเว็บไซต์ 35
61 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ผู้ดูแลเว็บไซต์ 36
62 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผู้ดูแลเว็บไซต์ 1517
63 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ผู้ดูแลเว็บไซต์ 41
64 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ผู้ดูแลเว็บไซต์ 38
65 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ผู้ดูแลเว็บไซต์ 38
66 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ผู้ดูแลเว็บไซต์ 36
67 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ผู้ดูแลเว็บไซต์ 38
68 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้ดูแลเว็บไซต์ 80
69 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ดูแลเว็บไซต์ 49
70 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ดูแลเว็บไซต์ 39
71 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ผู้ดูแลเว็บไซต์ 45
72 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ผู้ดูแลเว็บไซต์ 45
73 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้ดูแลเว็บไซต์ 58
74 รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองคลัง 127
75 035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร น้องนุช 40
76 016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ น้องนุช 41
77 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ น้องนุช 43
78 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต น้องนุช 44
79 041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี น้องนุช 44
80 013 คู่มือการจัดทำงบประมาณ น้องนุช 44
81 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง น้องนุช 79
82 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองคลัง 78
83 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองคลัง 94
84 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กองคลัง 65
85 เอกสารแนะนำภาษีป้าย และ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กองคลัง 61
86 รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองคลัง 71
87 03 อำนาจหน้าที่ น้องนุช 44

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้100
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้155
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้255
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว1605
mod_vvisit_counterเดือนนี้881
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว8311
mod_vvisit_counterทั้งหมด123391

We have: 6 guests, 1 bots online
IP: 44.192.92.49
วันนี้: มิ.ย. 05, 2023QR Code
อบต.บางแก้วฟ้า


ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.


องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้วฟ้า

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์/โทรสาร 0-3427-7090