การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 83
2 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 74
3 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 162
4 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 154
5 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 123
6 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 115
7 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 125
8 รายงานการกำกับติดตามการดำนเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 124
9 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 รอบ 6 เดิอน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 133
10 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 119
11 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 101
12 O29คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า สำนักปลัด 143
13 o43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 135
14 o42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 147
15 o41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 166
16 o40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 131
17 o39แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 142
18 o37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 144
19 o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 159
20 o31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 166
21 033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม พ.ศ. 2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 174
22 o14 แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำ พ.ศ. 2565 กองคลัง 175
23 o13 คู่มือปฏิบัติงานกองคลัง ประจำปี พ.ศ.2565 กองคลัง 178
24 o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน กองคลัง 178
25 o15 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) กองคลัง 184
26 o23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 กองคลัง 192
27 o22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 กองคลัง 181
28 o23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 กองคลัง 205
29 o22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 กองคลัง 182
30 o23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 กองคลัง 176
31 o22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 กองคลัง 189
32 o23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 กองคลัง 164
33 o22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 กองคลัง 212
34 o23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 กองคลัง 174
35 o22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 กองคลัง 177
36 o23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 กองคลัง 179
37 o22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 กองคลัง 185
38 o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองคลัง 240
39 o20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564 กองคลัง 210
40 o21รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2565 กองคลัง 187
41 o18 ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564 กองคลัง 221
42 o18 ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ถึง มีนาคม 2565 กองคลัง 243
43 o18 ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565 กองคลัง 200
44 o18 ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 ถึง กันยายน 2565 กองคลัง 207
45 037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต น้องนุช 181
46 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี น้องนุช 173
47 035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร น้องนุช 148
48 043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน น้องนุช 154
49 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำช่วงเดือน ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564 กองคลัง 204
50 O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนรวม งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 197
51 O4แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 225
52 040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน น้องนุช 305
53 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ผู้ดูแลเว็บไซต์ 213
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 กองคลัง 218
55 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รอบเดือน ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 กองคลัง 218
56 เรื่อง รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองคลัง 186
57 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองคลัง 222
58 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ผู้ดูแลเว็บไซต์ 127
59 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ผู้ดูแลเว็บไซต์ 138
60 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 144
61 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6เดือน ผู้ดูแลเว็บไซต์ 151
62 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้ดูแลเว็บไซต์ 151
63 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผู้ดูแลเว็บไซต์ 133
64 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ผู้ดูแลเว็บไซต์ 143
65 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผู้ดูแลเว็บไซต์ 1635
66 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ผู้ดูแลเว็บไซต์ 131
67 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ผู้ดูแลเว็บไซต์ 132
68 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ผู้ดูแลเว็บไซต์ 117
69 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ผู้ดูแลเว็บไซต์ 133
70 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ผู้ดูแลเว็บไซต์ 137
71 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้ดูแลเว็บไซต์ 183
72 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ดูแลเว็บไซต์ 140
73 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ดูแลเว็บไซต์ 119
74 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ผู้ดูแลเว็บไซต์ 161
75 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ผู้ดูแลเว็บไซต์ 143
76 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้ดูแลเว็บไซต์ 147
77 ita อบต.บางแก้วฟ้า ผู้ดูแลเว็บไซต์ 993
78 รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองคลัง 249
79 035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร น้องนุช 147
80 016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ น้องนุช 145
81 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ น้องนุช 169
82 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต น้องนุช 149
83 041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี น้องนุช 164
84 013 คู่มือการจัดทำงบประมาณ น้องนุช 157
85 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง น้องนุช 172
86 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองคลัง 210
87 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองคลัง 213
88 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กองคลัง 201
89 เอกสารแนะนำภาษีป้าย และ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กองคลัง 207
90 รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองคลัง 234
91 03 อำนาจหน้าที่ น้องนุช 154

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้312
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้248
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1694
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว4620
mod_vvisit_counterเดือนนี้12149
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว18952
mod_vvisit_counterทั้งหมด461116

We have: 1 guests online
IP: 3.235.20.185
วันนี้: พ.ค. 23, 2024 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)QR Code
อบต.บางแก้วฟ้า


 

ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.


องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้วฟ้า

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์/โทรสาร 0-3427-7090

E-Mail องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า  bkf.2559@gmail.com