การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานผลการดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 88
2 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 82
3 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2566 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 57
4 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 64
5 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 64
6 รายงานการกำกับติดตามการดำนเนินการการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 63
7 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566 รอบ 6 เดิอน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 63
8 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 57
9 คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 52
10 O29คู่มือการปฏิบัติงานกระบวนการจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า สำนักปลัด 74
11 o43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 78
12 o42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 81
13 o41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 90
14 o40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 73
15 o39แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 75
16 o37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 73
17 o36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. 2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 105
18 o31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 110
19 033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม พ.ศ. 2565 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 111
20 o14 แผนปฏิบัติการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำ พ.ศ. 2565 กองคลัง 117
21 o13 คู่มือปฏิบัติงานกองคลัง ประจำปี พ.ศ.2565 กองคลัง 114
22 o19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน กองคลัง 104
23 o15 ข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า (เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) กองคลัง 108
24 o23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 กองคลัง 126
25 o22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2565 กองคลัง 118
26 o23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 กองคลัง 111
27 o22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 กองคลัง 111
28 o23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 กองคลัง 116
29 o22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.2565 กองคลัง 116
30 o23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 กองคลัง 107
31 o22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2564 กองคลัง 131
32 o23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 กองคลัง 111
33 o22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 กองคลัง 114
34 o23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2564 กองคลัง 108
35 o22 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 กองคลัง 107
36 o24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองคลัง 168
37 o20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2564 กองคลัง 138
38 o21รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2565 กองคลัง 119
39 o18 ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึง ธันวาคม 2564 กองคลัง 119
40 o18 ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 ถึง มีนาคม 2565 กองคลัง 173
41 o18 ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือนเมษายน 2565 ถึง มิถุนายน 2565 กองคลัง 127
42 o18 ประมาณการรายจ่าย ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2565 ถึง กันยายน 2565 กองคลัง 145
43 037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต น้องนุช 122
44 036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี น้องนุช 109
45 035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร น้องนุช 91
46 043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน น้องนุช 92
47 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนของง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำช่วงเดือน ตุลาคม 2563 ถึง มีนาคม 2564 กองคลัง 140
48 O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนรวม งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 128
49 O4แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 142
50 040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน น้องนุช 241
51 สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ผู้ดูแลเว็บไซต์ 134
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 กองคลัง 145
53 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รอบเดือน ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 กองคลัง 146
54 เรื่อง รายงานการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองคลัง 111
55 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองคลัง 152
56 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ผู้ดูแลเว็บไซต์ 82
57 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ผู้ดูแลเว็บไซต์ 87
58 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 83
59 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6เดือน ผู้ดูแลเว็บไซต์ 93
60 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้ดูแลเว็บไซต์ 100
61 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ผู้ดูแลเว็บไซต์ 78
62 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ผู้ดูแลเว็บไซต์ 79
63 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผู้ดูแลเว็บไซต์ 1561
64 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ผู้ดูแลเว็บไซต์ 83
65 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ผู้ดูแลเว็บไซต์ 84
66 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี ผู้ดูแลเว็บไซต์ 76
67 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ผู้ดูแลเว็บไซต์ 76
68 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ผู้ดูแลเว็บไซต์ 85
69 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผู้ดูแลเว็บไซต์ 130
70 การดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ดูแลเว็บไซต์ 89
71 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้ดูแลเว็บไซต์ 74
72 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ผู้ดูแลเว็บไซต์ 96
73 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ผู้ดูแลเว็บไซต์ 95
74 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ผู้ดูแลเว็บไซต์ 100
75 รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองคลัง 178
76 035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร น้องนุช 91
77 016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ น้องนุช 82
78 029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ น้องนุช 97
79 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต น้องนุช 89
80 041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี น้องนุช 104
81 013 คู่มือการจัดทำงบประมาณ น้องนุช 101
82 06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง น้องนุช 122
83 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองคลัง 141
84 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองคลัง 149
85 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กองคลัง 128
86 เอกสารแนะนำภาษีป้าย และ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 กองคลัง 132
87 รายงานการจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กองคลัง 133
88 03 อำนาจหน้าที่ น้องนุช 91

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

 

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้156
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้864
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1604
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3942
mod_vvisit_counterเดือนนี้2619
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว15071
mod_vvisit_counterทั้งหมด373407

We have: 4 guests online
IP: 18.207.160.97
วันนี้: ธ.ค. 05, 2023QR Code
อบต.บางแก้วฟ้า


ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.


องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้วฟ้า

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์/โทรสาร 0-3427-7090