สภาพทางสังคม อบต.บางแก้วฟ้า

ด้านการเมือง/การปกครอง           

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าถูกจัดตั้งตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่                   พ.ศ. ๒๔๕๗ แบ่งเขตพื้นที่ จำนวน 5 หมู่บ้าน

เขตการปกครอง

หมู่ที่ 1 บ้านบางแก้วฟ้า   กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน         1. นายชำนาญ             นัดสูงวงศ์

                             สมาชิกสภา อบต.          1. นายสุรพล               แก้วแววน้อย

                                                          2. นายเจียน               กิมเฮียะ

หมู่ที่ 2 บ้านแหลมไร่      ผู้ใหญ่บ้าน                 1. นายไพจิตร             เทียมเวหา

                             สมาชิกสภา อบต.          1. นายอัมพร               ช่อนเจริญ

หมู่ที่ 3 บ้านท่ามะดัน     ผู้ใหญ่บ้าน                 1. นายพงษ์ทรัพย์         เก้าแสนสุข

                             สมาชิกสภา อบต.          1. นายบุญนาค            สังข์ภิญโญ

                                                          2. นางสาววรรณา         เถรกุล

หมู่ที่ 4  บ้านบางโพธิ์      ผู้ใหญ่บ้าน                 1. นายสุขุม                เกิดแก้วฟ้า

                             สมาชิกสภา อบต.          1. นายดิลก                รัตนานนท์

                                                          2. นายจอน                สุขแก้วฟ้า

หมู่ที่ 5  บ้านเหมืองนา    ผู้ใหญ่บ้าน                 1. นายประสงค์            สูญสิ้นภัย

                             สมาชิกสภา อบต.          1. นายสวาท               ขยายฤทธิ์

                                                          2. นายอภิชาติ             เนียมรุ่งเรือง

การเลือกตั้ง

การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มีจำนวน 5 หมู่บ้าน ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งสำหรับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  และใช้เขตตำบลเป็นเขตเลือกตั้งสำหรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปัจจุบันนางสมจิต นัดสูงวงศ์ ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 2 คน ยกเว้นหมู่ที่ 2 มี 1 คน รวมทั้งหมด 9 คน

 

ประชากร

ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

 

จำนวนหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลบางแก้วฟ้า  จำนวน  5   หมู่บ้าน

รวม (คน)

หมู่บ้าน

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

หญิง

ชาย

1

  บ้านบางแก้วฟ้า

410 ครัวเรือน

623  คน

592 คน

1,215

2

บ้านแหลมไร่

267  ครัวเรือน

350 คน

317 คน

667

3

บ้านท่ามะดัน

    89  ครัวเรือน

143 คน

143 คน

286

4

บ้านบางโพธิ์

183  ครัวเรือน

354 คน

309 คน

663

5

 บ้านเหมืองนา

   79  ครัวเรือน

134 คน

106 คน

240

รวม

1,028 ครัวเรือน

1,613 คน

1,474 คน

3,071

ช่วงอายุและจำนวนประชากร  ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2562

(ข้อมูลจาก จปฐ. ระดับตำบล ปี 2562)

   

 

 

มีครัวเรือนทั้งหมด

812         ครัวเรือน

 

ช่วงอายุ

เพศชาย

เพศหญิง

รวม

คน

ร้อยละ

คน

ร้อย

คน

ร้อย

น้อยกว่า 1 ปีเต็ม

1

0.04

0

0.00

1

0.04

1 ปีเต็ม – 2 ปี

8

0.30

3

0.11

11

0.41

3 ปีเต็ม – 5 ปี

36

1.33

35

1.29

71

2.62

6 ปีเต็ม – 11 ปี

58

2.14

79

2.92

137

5.06

12 ปีเต็ม – 14 ปี

52

1.92

34

1.26

86

3.18

15 ปีเต็ม – 17 ปี

50

1.85

31

1.15

81

2.99

18 ปีเต็ม – 49 ปี

593

21.92

624

23.07

1,217

44.99

50 ปีเต็ม – 59 ปี

197

7.28

265

9.80

462

17.08

60 ปีขึ้นไป

288

10.65

351

12.98

639

23.62

รวม

1,283

47.43

1,422

52.57

2,705

100

 

จำนวนประชากร แยกรายกลุ่มอายุ (กชช.2ค.) ระดับตำบล ปี 2562 (ข้อมูลจาก จปฐ. ระดับตำบล ปี 2562)

 

สภาพทางสังคม

การศึกษา

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน เขียนภาษาไทย             และ คิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ ๖ – ๑๔  ปี ร้อยละ ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปีได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษา             ปีที่ ๔ หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำ ร้อยละ  ๙๙ ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือ ยังไม่สามารถ            ที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล คือการจัดกิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) อาหารกลางวัน ในกับโรงเรียนในพื้นที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ  กับทางโรงเรียน

 

สถานศึกษาในพื้นที่

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบางแก้วฟ้า 

สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า จัดการเรียนการสอน ระดับปฐมวัย จำนวน 1 แห่ง

1. จำนวนครูผู้ดูแลเด็ก                  จำนวน           1        คน

2. จำนวนผู้ครูผู้ช่วยดูแลเด็ก           จำนวน           2        คน

3. จำนวนนักเรียน                      จำนวน           25       คน

* หมายเหตุ เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕62

โรงเรียนวัดบางแก้วฟ้า

เป็นโรงเรียนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 3  ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

1. จำนวนครู         ชาย  6  คน  หญิง    12  คน    รวมทั้งหมด  18   คน

2. เจ้าหน้าที่ธุรการ  ชาย  1  คน  หญิง     -    คน      รวมทั้งหมด   1            คน

3.  พนักงานบริการ  ชาย  1  คน   หญิง    -    คน    รวมทั้งหมด    1   คน

3. จำนวนนักเรียน  

 

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

อนุบาล 2

11

8

19

1

อนุบาล 3

8

10

18

1

รวม อนุบาล

19

18

37

2

ป.1

8

12

20

1

ป.2

10

8

18

1

ป.3

10

9

19

1

ป.4

10

12

22

1

ป.5

11

12

23

1

ป.6

13

8

21

1

รวมประถม

62

61

123

6

 

 

ชั้น/เพศ

ชาย

หญิง

รวม

ห้องเรียน

ม.1

17

6

23

1

ม.2

14

6

20

1

ม.3

21

13

34

1

รวมมัธยมต้น

52

25

77

3

รวมทั้งหมด

133

104

237

11

 

 

* หมายเหตุ เป็นข้อมูลเมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕62

 

วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า

สังกัดกรมอาชีวศึกษา การจัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปวช. และประกาศนียบัตรชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบางแก้วฟ้า อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

 

ชั้น/เพศ

รวม/คน

ห้องเรียน

ปวช.1

350

9

ปวช.2

258

10

ปวช.3

202

11

รวม ปวช.

810

30

ปวส.1

148

7

ปวส.2

129

6

รวม ปวส.

277

13

รวมทั้งหมด

1,087

43

 

 

สาธารณสุข

จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชาชนกรส่วนใหญ่มีสุขภาพดี สถานสาธารณสุขในพื้นที่                     ได้มีการคัดกรองสุขภาพ ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงตามช่วงอายุ  โรคที่มักเกิดในชุมชน เช่น โรคความดัน เบาหวาน                       โรคมือ-ปาก-เท้าในเด็ก ฯลฯ ปัญหาที่พบคือประชาชนมักจะไม่ยอมไปรับการตรวจคัดกรอง หรือตรวจสุขภาพประจำปี              เพราะไม่มีเวลา และไม่ใส่ใจสุขภาพตัวเอง

          (๑)  หน่วยงานภาครัฐด้านสาธารณสุขในพื้นที่ มี ๒ แห่ง คือ

                   1.1 โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่นสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 2

                   1.2 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางแก้วฟ้า ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 4

                   ๑.๓ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๔๕ คน

          (๒) ร้านค้าเอกชน

                   ๒.๑ ร้านขายยาแผนปัจจุบัน ตั้งอยู่ในหมู่ที่ 4

 

สถานการณ์/ปัญหาสุขภาพ ประชาชนตำบลบางแก้วฟ้า

2.1 โรคอุจจาระร่วง

2.2 โรคระบบทางเดินอาหาร  อาหารเป็นพิษ

2.3 โรคไข้เลือดออก

2.4 โรคปอดบวม

2.5 โรคตาแดง

2.6 โรคไข้ไม่ทราบสาเหตุ

2.6 โรคมือเท้าปาก

2.7 โรคอีสุกอีใส

อาชญากรรม

                   องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้าไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีการลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  และทรัพย์สินของราชการ (เช่น สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ )

 

ยาเสพติด

ปัญหายาเสพติดในเขตตำบลบางแก้วฟ้า  พบผู้เสพ แต่ไม่พบผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย มีการเฝ้าระวังสถานการณ์ยาเสพติดโดยความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่  โรงพยาบาล  ฝ่ายท้องที่และท้องถิ่น โดยการรณรงค์  ตั้งด่านตรวจ การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่จะแจ้งไปที่อำเภอนครชัยศรีหรือสถานีตำรวจนครชัยศรี แล้วแต่กรณี

         

การสังคมสงเคราะห์

                   องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า ได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้

(๑) ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 

๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

๓. ประสานการทำบัตรผู้พิการ

๔. ตั้งโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานช่วงปิดภาคเรียน 

๕. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง  

          ๖. ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย แจกเครื่องใช้ อุปโภค บริโภค แก่ผู้ยากไร้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้523
mod_vvisit_counterเมื่อวานนี้1097
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3610
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว3522
mod_vvisit_counterเดือนนี้14338
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว21986
mod_vvisit_counterทั้งหมด444353

We have: 21 guests online
IP: 44.210.149.205
วันนี้: เม.ย. 25, 2024 

ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)QR Code
อบต.บางแก้วฟ้า


 

ลิขสิทธิ์ © 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า จังหวัดนครปฐม สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.


องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า เลขที่ 9 หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้วฟ้า

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โทรศัพท์/โทรสาร 0-3427-7090

E-Mail องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วฟ้า  bkf.2559@gmail.com